Normativa extraescolars 2019-2020

-Les activitats extraescolars es regiran pel Reglament del Règim Intern del Centre. -Els alumnes que no facin activitats extraescolars no podran romandre dins del recinte escolar.

-Les activitats extraescolars començaran el primer dia lectiu d’octubre i acabaran el darrer dia lectiu de maig.
-El servei de Bon Dia començarà el primer dia de curs i romandrà obert fins al darrer dia de curs, llevat dels alumnes de 3 anys, que començaran després del període d’adaptació.
-El servei d’aula d’estudi es donarà des del mes d’octubre fins a maig. Per setembre i juny a l’horabaixa hi haurà espai lúdic.

Inscripcions
-La data per a la inscripció a les activitats extraescolars començarà el mateix dia de la recollida de llibres de text, mitjançant fitxa o correu electrònic. Les places es reservaran per ordre d’arribada.
-En el cas d’activitats de dos dies, tindran preferència els alumnes inscrits pels dos. -No totes les activitats permeten incorporacions tardanes, o modalitats d’un dia, per motius de grup, organització, o afectació del ritme d’aprenentatge.
-En cas de donar-se de baixa no es retornaran els doblers.
-L’AMIPA es reserva el dret de poder anul·lar qualsevol activitat en cas de no haver-hi un nombre mínim de participants.

Pagament
-El preu de la matrícula és per alumne. i activitat
-El pagament de les activitats extraescolars i serveis de guarda s’ha de realitzar de l’u al cinc de cada mes. Es podrà fer el pagament a l’AMIPA en l’horari d’atenció a les famílies o bé per transferència al compte de l’AMIPA: 

BANKIA ES28 2038 3396 6760 0003 6270

-No es podran donar d’alta a les activitats del nou curs les famílies que tinguin quotes pendents del curs passat, fins que aquestes no siguin abonades.

Desenvolupament
– Els grups estaran formats per un mínim alumnes que facin possible el desenvolupament de l’activitat.

-Els alumnes podran passar a modalitat d’un dia, sempre que no hi hagi llista d’espera per entrar a l’activitat, i amb l’aprovació del monitor, per
tal de mantenir el desenvolupament normal de l’activitat.
-El comportament dels infants ha de ser adequat. En cas d’un comportament inadequat, s’avisarà a les famílies a fi de posar solucions, i evitar problemes futurs. En cas de continuar el comportament inadequat, s’avisarà a la família que
l’infant no pot continuar a l’extraescolar. Una baixa per mal comportament implica la pèrdua de la quota del mes complet en el qual es produeix la baixa.

Entrades i sortides
-Els alumnes han de ser lliurats i recollits al punt indicat pels monitors de cada activitat, sempre dins el centre.
-En cas de retard a l’arribada, els pares i/o tutors són responsables de lliurar l’alumne directament al monitor de l’activitat.
-En cas de retard a la recollida, l’alumne quedarà al centre i s’haurà d’abonar el preu de l’hora d’aula d’estudi.
-Per delegar la recollida en una altra persona, hauran d’omplir l’espai reservat a la fitxa d’inscripció a les activitats, posant el nom i el DNI de les persones autoritzades. És molt important recordar que per seguretat, no s’entregarà cap infant d’educació infantil o primer cicle de primària, a persones no autoritzades, per cap concepte.

Absències
-Les famílies han de comunicar als coordinadors les faltes d’assistència dels alumnes, a fi de poder garantir la seva seguretat.
-Els infants que per causes justificades comuniquin, amb antelació d’un mínim d’una setmana, la no assistència a una activitat durant un període d’un mes seguit a l’any, no hauran d’abonar la quota del mes que no assisteixin.

Baixes
La baixa voluntària d’una activitat s’haurà de comunicar a les coordinadores d’activitats, abans de la darrera setmana del mes anterior a la baixa.

TELÈFONS AMIPA:
Primària i administració: 670 689 609 Inma Merino
Infantil: 674 502 825 Montse Suárez