Normativa Extraescolars 2018-2019

NORMATIVA EXTRAESCOLARS I SERVEIS DE GUARDA

Les activitats extraescolars es regiran pel Reglament del Règim Intern del Centre. Els alumnes que no facin activitats extraescolars no podran romandre dins del recinte escolar. Les activitats extraescolars començaran el primer dia lectiu d’octubre i acabaran el darrer dia lectiu de maig.

El servei de Bon Dia començarà el primer dia de curs i romandrà obert fins al darrer dia de curs, llevat dels alumnes de 3 anys, que començaran després del període d’adaptació.

El servei d’aula d’estudi es donarà des del mes d’octubre fins a maig. Per setembre i juny a l’horabaixa hi haurà espai lúdic.

Inscripcions

La data per a la inscripció a les activitats extraescolars començarà el mateix dia de la recollida de llibres de text, mitjançant fitxa o correu electrònic. les places es reservaran per ordre d’arribada del pagament de la matrícula.

En el cas d’activitats de dos dies, tindran preferència els alumnes inscrits pels dos. No totes les activitats permeten incorporacions tardanes, o modalitats d’un dia, per motius de grup, organització, o afectació del ritme d’aprenentatge.

En cas de donar-se de baixa no es retornaran els doblers.

L’AMIPA es reeserva el dret de poder anul·lar qualsevol activitat en cas de no haver-hi un nombre mínim de participants.

Pagament

El preu de la matrícula és per alumne. i activitat

El pagament de les activitats extraescolars i serveis de guarda s’ha de realitzar de l’u al cinc de cada mes. Es podrà fer el pagament a l’AMIPA en l’horari d’atenció a les famílies o bé per transferència als comptes de l’AMIPA:

BANKIA ES28 2038 3396 6760 0003 6270

CAIXABANK ES27 2100 5730 2402 0001 2759

Desenvolupament

Els grups estaran formats per un mínim alumnes que facin possible el desenvolupament de l’activitat. Els alumnes podran passar a modalitat d’un dia, sempre que no hi hagi llista d’espera per entrar a l’activitat, i amb l’aprovació del monitor, per tal de mantenir el desenvolupament normal de l’activitat.

El comportament dels infants ha de ser adequat. En cas d’un comportament inadequat, s’avisarà a les famílies a fi de posar solucions, i evitar problemes futurs. En cas de continuar el comportament inadequat, s’avisarà a la família que l’infant no pot continuar a l’extraescolar. Una baixa per mal comportament implica la pèrdua de la quota del mes complet en el qual es produeix la baixa.

Entrades i sortides

Els alumnes han de ser lliurats i recollits al punt indicat per/pels monitor/s de cada activitat, sempre dins el centre.

En cas de retard a l’arribada, els pares i/o tutors són responsables de lliurar l’alumne directament al monitor de l’activitat. En cas de retard a la recollida, l’alumne quedarà al centre i s’haurà d’abonar el preu de l’hora d’aula d’estudi.

Per delegar la recollida en una altra persona, hauran d’omplir l’espai reservat a la fitxa d’inscripció a les activitats, posant el nom i el DNI de les persones autoritzades. És molt important recordar que per seguretat, no s’entregarà cap infant d’educació infantil o primer cicle de primària, a persones no autoritzades, per cap concepte.

Absències

Les famílies han de comunicar als coordinadors les faltes d’assistència dels alumnes, a fi de poder garantir la seva seguretat.

Els infants que per causes justificades comuniquin, amb antelació d’un mínim d’una setmana, la no assistència a una activitat durant un període d’un mes seguit a l’any, no hauran d’abonar la quota del mes que no assisteixin.

Baixes

La baixa voluntària d’una activitat s’haurà de comunicar a les coordinadores d’activitats, abans de la darrera setmana del mes anterior a la baixa.

TELÈFONS AMIPA:

Coordinadora Primària i administració: 670 689 609 Inma Merino
Coordinadora Infantil: 674 502 825 Montse Suárez

Descarregar document PDF