Condicions generals 2017-2018

CONDICIONS GENERALS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SERVEI DE GUARDA I ESTUDI (2017-2018)

Per poder participar a les activitats extraescolars i/o al servei de guarda i estudi, és necessari acceptar les següents normes generals:

Les activitats extraescolars es regiran pel Reglament del Règim Intern del Centre. Els nins que no facin activitats extraescolars no podran romandre dins del recinte escolar. Les activitats extraescolars començaran el primer dia lectiu d’octubre i acabaran el darrer dia lectiu de maig.

També hi haurà extraescolars exclusives pel mesos de setembre i juny. El servei de bon dia començarà el primer dia de curs i romandrà obert fins al darrer dia de curs. Excepte els infants de 3 anys, que començarà després del període d’adaptació.

 • Inscripcions
  En cas de donar-se de baixa no es retornaran els doblers. La data per a la inscripció a les activitats extraescolars començarà el mateix dia de la recollida de llibres de text, mitjançant fitxa o correu electrònic, reservant places per ordre d’arribada del pagament de la matrícula. Els pagaments s’efectuaran mitjançant domiciliació bancària. En el cas d’activitats de dos dies, tendran preferència els alumnes inscrits pel dos. No totes les activitats permeten incorporacions tardanes, o modalitats d’un dia, per motius de grup, organització, o afectació del ritme d’aprenentatge. 
 • Desenvolupament
  Els grups estaran formats per un mínim alumnes que facin possible el desenvolupament de l’activitat. Els alumnes podran passar a modalitat d’un dia, sempre que no hi hagi llista d’espera per entrar a l’activitat, i amb l’aprovació del monitor, per tal de mantenir el desenvolupament normal de l’activitat. El comportament dels infants ha de ser adequat. En cas d’un comportament inadequat, s’avisarà a les famílies a fi de posar solucions, i evitar problemes futurs. En cas de continuar el comportament inadequat, s’avisarà a la família que l’infant no pot continuar a l’extraescolar. Una baixa per mal comportament implica la pèrdua de la quota del mes complet en el qual es produeix la baixa.
 • Sortida
  Els pares hauran de recollir els alumnes amb la màxima puntualitat. En cas de retard en la recollida dels infants, hauran d’abonar una quota en concepte de guarderia. Per delegar la recollida en una altra persona, hauran d’omplir l’espai reservat a la fitxa d’inscripció a les activitats, posant el nom i el DNI de les persones autoritzades. És molt important recordar que per seguretat, no s’entregarà cap infant d’educació infantil o primer cicle de primària, a persones no autoritzades, per cap concepte.
 • Absències
  Les famílies han de comunicar als coordinadors, les faltes d’assistència dels alumnes, a fi de poder garantir la seva seguretat. Els infants que per causes justificades comuniquin, amb antelació d’un mínim d’una setmana, la no assistència a una activitat durant un període d’un mes seguit a l’any, se li passarà la quota al mes següent.
 • Baixes
  La baixa voluntària d’una activitat s’haurà de comunicar a les coordinadores d’activitats, abans de la darrera setmana del mes anterior a la baixa. Pregam que tingueu especial cura en no retornar els rebuts bancaris, per evitar ocasionar despeses que en cas de produir-se, ens veurem en la necessitat de cobrar-vos.

 

TELÈFONS AMIPA:
Administració i coordinació primària: 670 689 609 Marga Bonet

Descarregar en format .pdf